Collecte september 2023 is voor het vredeswerk van Doopsgezind Wereldwerk.

Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van “collecte maand september 2023” of gebruik de QR-code.